4- آشنایی مختصر با اصول کلی تکنیک های جراحی زیبایی بینی و در ضمن ابزار اصلی مورد استفاده در این جراحی هماه با تصویر.

هدف از توضیحات توجیهی در این مورد آشنایی خوانندگان به راه دسترسی به اسکلت غضروفی- استخوانی برای ایجاد تغییرات اصلاحی در آن است بدون اینکه به پوست بینی صدمه ای وارد شود.زیرا سوالات متعدد بیماران نشانگراین مسیله است که آنان ابهامات زیادی در این مورد دارند . البته توضیح جزییات تکنیک آن برای خوانندگان ضروری نیست ولی بطور کلی میتوان گفت که روش ورد به زیرپوست بینی ازدوراه است:

1- روش باز-دراین روش با برش افقی اولیه درقسمت پایین ستون بینی وادامه آن در لبه های سوراخ بینی، پوست بینی را بترتیب ازروی ستون به بالابلند کرده ودرادامه از روی نوک بینی وسپس ازپشت بینی به بالا تا ریشه بینی به بلند کردن ادامه داده میشود تا بدین ترتییب همه اسکلت بینی زیردید مستقیم درآمده ودردسترس جراح قرارگیردو روی آن کارانجام دهد.وپس ازانجام کار مجددآ پوست را روی اسکلت جدیدخوابانده ومحل برش ها را میدوزند. محل اولیه برش در روی ستون بینی ماندگار است و لذا بینی هایی که با این روش عمل میشوندرا با اسکار محل اولیه برش درروی ستون بینی میتوان شناسایی کرد.

2- روش بسته- دراین روش همانطور که در تصویر مشاهده میشود از زیر لبه عقبی غضروف هلالی که در حد 2یا 3 میلی متر روی لبه غضروف دیواره ها سوار است برشی ایجاد وبا ادامه آن از زیر پوست وچسبیده به سطح غضروف و استخوان دیواره ها به سمت بالا رفته و پوست را از روی غضروف و استخوان دیواره ها وپشت بینی بلند کرده و بدن طریق به کل اسکلت پشت و دیواره ها دسترسی پیدا میکنیم (دسترسی به بینی استخوانی). حال درزیر ادامه مراحل عمل بطور خلاصه با کمک تصاویر آورده شده .

در تصویر 132(1) برش محل ورود دیده میشود.

در تصویر132(2) همانطور که مشاهده میشود با وسیله تیز دیگری پوست روی اسکلت بینی ازپایین به بالا آن جدا میشود.

two10

شماره132-(1و2)

در تصویر(133) 3 در زیر ادامه بلند کردن پوست از روی بینی دیده میشود.

در تصویر(133) 4 سوهان زدن برای برداشتن قوز بینی دیده میشود.

two11

شماره133-(3و4)

در تصویر 5 در زیر پایان سوهان زدن واز بین رفتن قوز مشاهده میشود. در پایان این مرحله دریچه ای که همان محل قوز برداشته شده است مشاهده میشود وهمانطور که میبینیم حفره بینی با رنگ سیاه در پشت این دریچه قرار دارد.

two12

شماره 134( 5و6)
در این مرحله اگر بیمار رها شود با اینکه قوز بینی در دید نیمرخ اصلاح شده ولی دروضعیت روبرو پشت بینی پهن است.

لذا این دولبه سوراخ باز شده باید بهم آمده تا سوراخ بسته شده و در ضمن بینی باریک شود(تصویر بالا)

تصاویر (6 به بعد) به هم آوردن این دو استخوان را بخوبی نشان میدهد: .مطابق شکل 6 با ایجاد برشی توسط یک قلم وچکش ظریف استخوان بینی را از از کناراز استخوان گونه جدا میکنیم. اینک استخوان بینی تنها در بالا یک چسبندگی باریک با استخوان پیشانی دارد که مانع مهمی به شمار نمیرود وآماده حرکت بعدی یعنی جابجا شدن است.

در تصویر 136(7) میبنیم که جراح یا فشار مختصر بر استخوانهای بینی در بین انگشتان خود استخوانهای آزاد شده را به هم نزدیک کرده است که حاصل آن باریکتر شدن عرض بینی و بسته شدن سوراخ ذکر شده است.

تصویر136(8). پایان کار و نتیجه آن را نشان میدهد.

two13

تصاویر7و8
حال با مقایسه تصاویر 1 و8 میبینیم قوز بینی از بین رفته است.

در تصویر زیر درسمت راست تصویر نمای واقعی یک بیمار را مطابق تصویر شماتیک شماره 5 نشان میدهد یعنی زمانی که قوز برداشته شده ولی هنوز استخوانها بهم فشرده نشده وتصویر سمت چپ بیمار را تکنیک کار برای اغلب ناهنجاری های بینی استخوانی تقریبا در این حد است و تمام میشود. اینک بعد از کار روی قسمت استخوانی نوبت کار کردن روی بینی غضروفی است که مهمترین قسمت کار بوده و تکنیک های یسیار پیچیده تری دارد که شرح آن مفصل و تخصصی است. عوارض هم بیشتر مربوط بنتیجه کار در این قسمت است.

مطابق تصویر شماره 7 و پس از بهم آوردن استخوانهای ازاد شده رانشان میدهد.

one16

تکنیک کار برای اغلب ناهنجاری های بینی استخوانی تقریبا در این حد است و تمام میشود. اینک بعد از کار روی قسمت استخوانی نوبت کار کردن روی بینی غضروفی است که مهمترین قسمت کار بوده و تکنیک های یسیار پیچیده تری دارد که شرح آن مفصل و تخصصی است. عوارض هم بیشتر مربوط بنتیجه کار در این قسمت است.