2- تعریف بینی های گوشتی و استخوانی با توضیحات مختصر در مورد ساختمان بینی همراه با تصاویر

اصطلاحا آن دسته از بینی هایی که ناهنجاری های آنها درطول دیواره ها و پشت بینی در محدوده بالاتراز نوک قرار دارد به بینی های استخوانی و آندسته از بینی هایی که نا هنجاری های آنها در قسمت نوک و دیواره های دور سوراخ بینی که اسکلت آن کلا از جنس غضروف و کاملا نرم بوده وشیوه و تکنیک درمان آن نیزبا قسمت بالا کاملا متفاوت و بسیار مشگل ترو پر عارضه تر است به بینی های گوشتی مصطلح شده اند. البته دیده میشود که خیلی ها اصطلاح بینی گوشتی را زمانی به کار میبرند که پوست این قسمت از بینی ضخیم ویا اندازه آن بزرگ باشد. در صورتیکه باید دانست درمان ناهنجاری ها در قسمت نوک و دیواره های سوراخ بینی چه پوست نازک یا ضخیم و چه اندازه آن بزرگ یا کوچک باشد دارای تکنیک ها ی جراحی تقریبا یکسان است.البته در برخی موارد ضخامت پوست بقدری زیاد است که قاعده بینی همانند یک توده بی شکل در آمده و اجزاء تشکیل دهنده آن از هم قابل تمیز نیستند(مانند نمونه زیر).

one6

در این موارد البته نتایج عمل محدود تر میشود. ولی باز هم در حد مایوس کننده نیست وبا تکنیک های ویژه بینی های گوشتی میتوان میزان خوبی هماهنگی ایجاد کرده ونتایج به مراتب قابل قبولی بدست آورد.
تصویراسکلت اساختمان بینی

تصاویرزیراسکلت غضروفی- استخوانی بینی را از روبرو و نیمرخ نشان میدهد اسکلت صفحه ای شکل غضروفی-استخوانی دیواره ها و پشت بینی (بینی استخوانی) و اسکلت نعلی شکل غضروفی نوک و دیواره های اطراف سوراخ ها (بینی گوشتی) دیده میشود.

one7
3- شرح انواع گوناگون ناهنجاری های بینی های استخوانی.
ناهنجاری های بینی های استخوانی شامل انواع نا هنجاری ها در طول خط پشتی و دیواره ها تا بالای نوک بینی است. این ناهنجاری ها به قرار زیرند :
1- قوز بالا و پایین واصطلاح گوشت اضافی.
2- کجی محور بینی.
3- پهن بودن بالا و پایین پشت بینی.
4- گود بودن پشت بینی.

درزیر نمونه ای ازهر کدام با شرح مختصر نمایش داده میشود.

1- قوز یا یا بر جستگی پشت بینی – درزیر یک مورد قوز بزرگ مادر زادی عمدتا در قسمت بالای خط پشتی بینی بااصلاح شده آن در کنارش مشاهده میگردد.

عکس شماره1- نمونه زیر قوز سراسری را نشان میدهد. در کنار آن اصلاح شده این نمونه مشاهده میشود.

one8

 

عکس شماره2- در زیر یک مورد قوز بزرگ در قسمت پایین خط پشتی بینی در بالای نوک بینی بعد از جراحی و اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.(قوز بالای نوک بینی بعد از جراحی را اصطلاحا گوشت اضافی هم میگویند.)

one9

 

عکس شماره3- در زیر یک مورد قوز مادر زادی درقسمت پایین پشت بینی با اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.

one10

 

2- کجی محور پشتی بینی به راست یا به چپ- این کجی ها میتواند مادر زادی ،ضربه ای یا جراحی باشد. باید اضافه کرد که کجی های قسمت پایین اغلب همراه با انحراف تیغه میانی بینی است و لذا اصلاح جراحی آن بدون اصلاح انحراف بینی مقدور نمی باشد. عکس شماره4- یک مورد کجی مادر زادی کل محور پشتی بینی به راست با اصلاح شده آن در کنارش نشان میدهد.

one11

 

عکس شماره 6- کجی محورپشتی بوسیله ضربه با اصلاح شده آن در کنارش را نشان میدهد.

one1

 

– کجی محور بدنبال ضربه. این کجی همراه با قطع شدن چسبندگی دیواره غضروفی و استخوانی است که درمان را مشگل تر میکند.

one12
3-پهن بودن پشت بینی – این ناهنجاری میتواند ارثی،ضربه ای یا جراحی و در بالا یا پایین باشد.
عکس شماره 8- یک مورد مادر زادی پهن بودن پشت بینی در بالا و اصلاح شده آن در کنارش

one13

 

عکس شماره 9- یک مورد ناهنجاری مارد زادی پهن بودن پشت بینی در پایین و اصلاح شده آن در کنارش.

one14
شماره18- مورد دیگر از پهن بودن پشت بینی در قسمت پایین و اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.

one15
شماره 19 – یک مورد پهن شدن پشت بینی درقسمت بالای بینی بدنبال جراحی با اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود. این موارد جراحی اغلب به علت به هم نیاوردن یا به دلیلی نیامدن استخوان ها بعد از برداشتن قوز بینی است.

one16
4- گود بودن پشت استخوانی بینی یا بینی زینی شکل- این ناهنجاری نیز میتواند مادرزادی ،ضربه ای یا جراحی باشد.

one17

عکس شماره 20 – یک مورد جراحی گود بودن پشت استخوانی بینی و اصلاح شده آن در کنارش.

one18

عکس شماره21 – مورد بالا یک نمونه جراحی گود شدن پشت غضروفی و استخوانی است که در طول پشت بینی بدنبال جراحی بوجود آمده.

 

4- شرح انواع گوناگون ناهنجاری های بینی های گوشتی.
بطور کلی این ناهنجاری ها شامل ناهنجاری های پره ها، نوک بینی، ستون بینی،سوراخ ها و بالا خره کف ورودی سوراخ ها( که اصطلاحا آن را آستانه یا درگاه مینامیم)، میباشد.
انواع نا هنجاری های بینی های گوشتی
1- بزرگ بودن بینی و ضخیم بودن پوست آن- این دو ویژگی ممکن است همراه با یک یا چند تااز انواع نا هنجاری ها در نوک، پره ها، سوراخ ها، کف سوراخ ها و پایه ها بوده و یابا هیچکدام از آنها همراه نباشد. در صورت همراه نبودن هرگونه ناهنجاری دیگر تنها باید اقدام به کوچک ترکردن آن کرد. و در صورت همراه بودن با هر گونه ناهنجاری دیگر غیر علاوه بر کوچک تر کردن از تکنیک های بینی های گوشتی نیزبرای رفع آن عارضه همراه باید استفاده کرد.
در زیر نمونه هایی از بینی های گوشتی بزرگ با پوست ضخیم با اصلاح شده آنها در کنارش مشاهده میشود.

one19

عکس – نمونه یک بینی گوشتی با پوست ضخیم.در اصلاح
شده آن ضمن کوچک تر شدن بینی افتادگی نوک و بزرگی سوراخ هاو پره ها اصلاح وپشت بینی راستای یکنواخت بدست آورده.

one20

عکس – نمونه دیگر از بینی گوشتی با پوست نسبتا ضخیم.با بزر گی سوراخ ها و پره ها. در اصلاح شده آن بینی در حد مطلوبی کوچک تر شده و پره ها و سوراخ بینی کوچک تر شده و افتادگی نوک بینی اصلاح و پشت بینی در راستای مستقیم و یکنواخت در آمده است.

one21

عکس – یک بینی گوشتی بزرگ با پوست ضخیم همراه با بزرگی پره ها، قوز بالای نوک، تورفتگی پایه وعدم تمایز اجزاء اطراف سوراخ بینی مشاهده میشود. در اصلاح شده آن در کنارش ضمن اینکه تمایز اجزاء تقریبا بدست آمده سایر ناهنجاری ها هم در حد قابل قبول اصلاح شده اند.

 

2- ناهنجاریهای نوک بینی
این ناهنجاری ها شامل:
1-پهن بودن نوک بینی – که از نظر شدت به درجات مختلف دیده میشود. در موارد شدید نوک بینی ممکن است دو قلو دیده شود.

one23

عکس – پهن بودن نوک بینی واصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.

 

2-جلو بودن نوک بینی
این مبحث مترادف مبحث بلند بودن پایه بینی است که با تصاویر بیشتر در مباحث آینده آمده است.

one24

تصویر بالانمونه ای از جلو بودن نوک بینی به جلو است و اصلاح شده آن در کنارش مشاهده میشود.

3-عقب بودن نوک بینی- در اینجا بنظر میرسد نوک بینی رشد نکرده باشد.و اغلب در بالا تر از نوک بینی یک قوز کاذب که بیشتر به علت عقب بودن نوک بینی است دیده شود. دربرخی موارد جراحی نیز دیده میشود که به گونه ای نوک بینی در حد حذف کوچک شده است.

one25

عکس شماره28- یک مورد از عقب بودن نوک بینی و اصلاح شده آن در کنارش مشاهده میشود.

 

4- تا بتا بودن نوک بینی

one26

عکس شماره30- یک مورد جراحی از تابتا بودن جراحی نوک بینی و اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.

one27

عکس شماره 31- یک مورد دیگرتابتایی جراحی نوک بینی و اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.

 

2-نا هنجاری های پره های بینی
ناهنجاری های پره های بینی از موارد مهم است . ناهنجاری های پره های بینی ممکن است شامل بزرگ بودن ، گوشتالو بودن و سوم کوچکی و کوتاهی آن باشد.
الف- بزرگی پره های بینی- این ناهنجاری از نظر بزرگ و یا پهن جلوه دادن قاعده بینی دارای اهمییت است بخصوص اگر پوست بینی ضخیم هم باشد.

one28

عکس شماره33- یک مورد جراحی بزرگی پره بجا مانده از عمل های قبلی و اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.

 

ث- بالا بودن بیش از حد نوک بینی یابینی سربالا
در برخی نژاد ها بطور طبیعی دیده میشود. در این منطقه شایع نیست و بیشتر عوارض جراحی است. درمان آسان نیست.

one29

تصویر نمونه جراحی آن همراه با اصلاح نسبی آن در کنارش دیده میشود. بیمار یک روتوش نیاز دارد تا بهبود بیشتر بدست آید.
ب- گوشتالو بودن پره های بینی- در زیر نمونه هایی از پره های گوشتالو و اصلاح شده آنها مشاهده میشود.

one30

one31

one32

 

برای اصلاح بزرگی پره های بینی ازهر دو برش های کناری و داخلی بینی استفاده میشود. مهمترین نکات در برش کنار بینی یکی بهم نخوردن گردی سوراخ های بینی دیگری حفظ حالت طبیعی شیار کنار بینی و سوم بجا ماندن کمترین آثار محل برش و دوخت است.

one33

 

one34

عکس شماره 37- درتصاویر بالایک مورد محل برش کنار بینی بعد از عمل مشاهده میگردد.در زیرآن بزرگ شده تصویر را نشان میدهد.

one35

شماره40- یک مورد دیگر از برش کنار بینی قبل و3هفته بعد از عمل مشاهده میگردد.

باید متذکر شد که یرش پره بینی برش بیرونی بوده و تنها راه کوچک تر کردن آن است . برش داخلی در مقابل آن کارآیی کمی داشته و بیشتر برای کوچک تر کردن سوراخ های بینی مناسب است. در بسیاری موارد لازم است هر دو برش با هم انجام شود و چنانچه در تصاویر مختلف قسمتهای دیگر این کتاب دقت شود این برش ها اغلب با هم بکار برده شده.

one36

شماره41- در تصویر بالایک مورد برش داخل بینی برای کوچک ترکردن سوراخ بینی مشاهده میگردد.این بیمار برش بیرونی هم همزمان دارد.

one37

شماره42- مورد دیگر از برش داخل بینی همراه با برش بیرونی.

 

ب-کوتاهی پره های بینی- در زیر نمونه هایی از این مورد در کنار اصلاح شده آن ها دیده میشود.

one38

شماره43- در تصویر بالایک مورد کوتاه شدن پره بینی بعد از حادثه واصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.

one39

شماره44- در تصویر بالایک مورد دیگر از پره بینی کوتاه مادرزادی مشاهده میگردد.
3-ناهنجاری های ستون بینی
انواع این ناهنجاری ها به قرار زیر است.
الف- بلند بودن ستون بینی-این بلندی باعث میشود که نوک بینی زیاده از حد به جلو رانده شوددر تصاویر زیرنیز نمونه هایی از بلندتر از عادی بودن ستون بینی به همراه اصلاح شده آن ها آورده شده.

one40

شماره47- یک مورد بلندی ستون بینی از نیمرخ وکوتاه شده آن در کنارش مشاهده میگردد.

one41

شماره48- یک مورد دیگر بلندی ستون بینی و کوتاه شده آن در کنارش دیده میشود.

one42

شماره49- یک مورد دیگر بلندی ستون بینی با دید از زیر و اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.

 

ب- کوتاه بودن ستون بینی- این مورد نیز مترادف عقب بودن نوک بینی است. در زیر نمونه ای از این ناهنجاری به همراه اصلاح شده آن آورده شده. این نا هنجاری تقریبا همیشه مادر زادی است.

one43

شماره50- در تصویر بالایک مورد کوتاهی ستون بینی و اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.

 

پ- تورفتگی یا پنهان بودن ستون بینی- در زیر دو مورد از این ناهنجاری که ا صلاح شده آن نیز در کنار آنها دیده میشود.

one44

 

one45

شماره51- یک مورد جراحی از تو رفتگی ستون بینی از دید روبرو و نیمرخ دیده میشود.

one46

شماره52- مورد دیگر از تو رفتگی مادر زادی ستون بینی و اصلاح شده آ در کنارش دیده میشود.
ت-آویزان بودن یا بیرون زدگی ستون بینی- موارد متعدد چه مادر زادی چه بصورت عارضه عمل دیده میشود(تصاویر زیر)

one47

.شماره53- یک مورد مادرزادی از آویزان بودن یا بیرون زدگی ستون بینی واصلاح شده آن در کنارش
ث- ستون بینی کج- درزیر یک مورد مادرزادی از کجی مادرزادی ستون بینی با اصلاح شده آن درکنارش مشاهده میشود.

one48
4-ناهنجاری های سوراخ های بینی
الف-باریک یا پهن بودن سوراخهای بینی
– علت این نا هنجاری باریک یا پهن بودن کف ورودی یا آستانه بینی است که سبب باریک یا پهن شدن سوراخ های بینی میشود.

one49

تصویر بالاباریک تر کردن یک بینی پهن با سوراخ های پهن را نشان میدهد .

one50

شماره57- این مورد بر عکس مورد قبلی پهن تر وگرد ترکردن یک بینی با سوراخ باریک و به اصطلاح کتابی شکل را نشان میدهد.

one51

شماره58- مورد دیگر از گرد کردن سوراخ بینی بعلاوه کاستن طول ستون آن را نشان میدهد.

 

ب- سوراخ های زاویه دار. ایجاد زاویه و ناصافی اکثرا بعد از جراحی است. در زیر دو نمونه از این موارد دیده میشود.

one52

شماره59- وجود زاویه در قسمت جلو سوراخ در ناحیه زیر نوک یک بینی ترمیمی دیده میشود. اصلاح زاویه آن در کنارش مشاهده میگردد.

one53

شماره60- ایجاد زاویه باز هم در قسمت جلوسوراخ بینی و اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود.

 

پ- سوراخ های بزرگ- بزرگی سوراخ ها میتواند به علت بزرگی پره ها ، بلندی ستون ، پهن بودن آستانه یا کف ورودی ویا همراهی دو یا چند تا از اینها با هم باشد.

one54

شماره61- در تصویربالا همه عوامل نامبرده با هم در جهت بزرگ کردن سوراخ ها وجود دارند.
ت- تابتایی سوراخ های بینی- میتواند بعلت عدم قرینگی درپره ها ،کف سوراخ،عدم تساوی زاویه غضروف های نعلی شکل دوطرف نوک بینی ویا کج ستون بینی به یک طرف باشد که اغلب عارضه جراحی بوده ولی گاه ی مادر زادی است.

one55

در تصویر بالا یک نمونه تابتایی مادر زادی تابتایی سوراخ های بینی بعلت کج بودن ته ستون بینی به راست دیده میشود .

one27

شماره63- یک نمونه تابتایی سوراخ ها بعد از جراحی بعلت پایین و بالا بودن زاویه دوغضروف نوک بینی و اصلاح شده آن درکنارش دیده میشود.

one57

تا بتایی سوراخ ها در یک بیمار ترمیمی با اصلاح شده آن در کنارش دیده میشود . که علت اصلی آن انحراف بینی اصلاح نشده است.انتهای تیغه بینی از داخل سوراخ های بینی دیده میشود که بطور عرضی مسیرراه تنفسی را در حفره بینی مسدود کرده است.