1- ارزیابی خواسته های بیمار و انتظارات او ازعمل خود و هدایت آن

جراحی زیبایی بینی یکی از پرطرفدارترین جراحی های زیبایی به شمار میرود، که این امر قطعا به علت نقش مهمی است که بینی در زیبایی چهره انسان دارد. شخص میخواهد با زیبا سازی بینی خود به زیبا سازی دلخواه در چهره برسد. این خواسته کاملا طبیعی بوده و لذا نکته مهم در اینجا اخذ نتیجه ورضایتمندی بیماربعد از عمل است.

one1

واما میزان رضایتمندی بیماردرصد بسیاری بستگی به چگونگی خواست اونیز دارد. طبیعی است که هر چه خواست بیمار منطقی تر وبا واقعیات منطبق تر باشد قطعا میزان رضایتمندی وی از عمل بالا تر است. اما خواست معقول برای کسب زیبایی چه میتواند باشد ؟ این امربه دو اصل برمیگردد: یکی درک شخص ازتعریف زیبایی و دیگری میزان توانی که چگونگی اسکلت و نسج بینی و صورت بیماربرای تغییرات مورد نظروی را دارد. بطوریکه که حاصل بهترین کار جراح بتواند به این تعریف نزدیک شود. در این دو مورد در زیر توضیح داده میشود:
الف – تعریف زیبایی – میتوان گفت زیبایی یعنی وجود هماهنگی بین اجزاء یک مجموعه و در نتیجه زیبا کردن یعنی ایجاد کردن هماهنگی دراجزاء آن مجموعه. طبق این تعریف بینی که خود یک مجموعه است اگر بین اجزاء آن هماهنگی وجود داشته باشد زیباست و در صورتیکه هماهنگی وجود نداشته باشد زیبایی دلخواه را نداشته و بیماردر واقع جهت ایجاد هماهنگی مراجعه کرده است. نمونه های زیر اصلاح ناهنجاری های بینی و ایجاد هماهنگی در قسمت های مختلف یبنی رانشان میدهد.

one2

 

one3

 

one4

بعلاوه بینی که جزیی از اجزاء صورت است اگر خود بدون ایراد بوده ولی در ارتباط با کل صورت، مثلا بزرگ ویا کوچک بودن بی تناسب صورت و بینی نسبت به هم، و یا حتی عدم هماهنگی درهر کدام از اجزاء صورت مانند عقب یا جلو بودن فک های بالا یا پایین یک عدم هماهنگی کلی همزمان در صورت و بینی وجود داشته باشد، بدون اصلاح کامل یا نسبی ناهنجاری ها بطور همزمان در بینی و صورت، زیبایی دلخواه درکل چهره ایجاد نمیشود. برای مثال دردو مورد مشابه زیر مشاهده میگردد که علاوه بر اصلاح ناهنجاری های بینی مقداری عقب بودن فک بالا نیز اصلاح شده وگرنه با اصلاح ناهنجاری های بینی به تنهایی حالت خنده بیمار خوشایند تر نمیشود.

4

389

مثال دیگرعکسی است که بیماری از هنر پیشه یا کس دیگری جهت نمونه کاری به جراح خود نشان میدهد. اگر خوب دقت شود این عکس نمونه ای از یک بینی است که بین اجزاء تشکیل دهنده آن هماهنگی وجود دارد. وقطعا باید گفت که در این تصویر بینی باصورت نیزهماهنگی دارد وگرنه توجه بیمار را به عنوان یک الگو جلب نمیکرد. در بخش تکمیلی در قسمت بررسی بیمار قبل از عمل نظریه هنرمند نقاش آقای داوینچی را در مورد هماهنگی های مذکور ملاحظه میفرمایید.

ب – میزان توانی که شرایط نسجی و شکلی بینی و صورت بیمار برای ایجاد تغییرات ایده آل دارد – شرایط نسجی و شرانط شکلی واسکلتی فک وصورت ممکن است برای زبده ترین جراح نیز ایجاد محدودیت نماید. مثلا این در خواست غیر منطقی است که بیماری با پوست ضخیم در خواست بینی با پوست ظریف را داشته باشد زیرا این امر غیر ممکن بوده و هیحگونه عمل جراحی برای ایجاد چنین تغییری وجود ندارد . یا بیماری با اسکلت درشت با عمل جراحی بخواهد یک بینی با اسکلت ظریف داشته باشد. اما در مورد این قبیل بیماران تجربه که خود یک واقعیت غیر قابل انکار است نشان میدهد که در بین این دو عامل بالا عامل اول یعنی ایجاد هماهنگی نقش تعیین کننده را دارد. زیرا به تجربه دیده میشود که هم اسکلت درشت و هم ظریف به شرطی که در اجزاء آن هماهنگی وجود داشته هر یک به نحو شایسته زیبایی خود را دارد. در واقع باید گفت زیبایی یک بعدی نبوده وتنوع دارد و تنها شخص باید از مقایسه بیمورد کاملا دوری کرده وتنها به وا قعیات خود توجه داشته باشد و زیبایی مطلوب را در آن جستجو کند