آلبوم دوم

آلبومی ازتصاویر گوناگون بینی های ترمیمی

تصاویر زیر عوارض بجا مانده از عمل های قبلی که مربوط به کلینیک های دیگربوده و اصلاح شده آنها را در کنارشان مشاهده میفرمایید. اینک خواننده محترم با توجه به مطلب و اطلاعات خوانده شده میتواند نوع عوارض را در قسمت های استخوانی وگوشتی در زیر صفحه یاد داشت نموده وسپس آمار بگیرد که عوارض بجا مانده در قسمت استخوانی بیشتر است یا غضروفی.