آلبوم اول

آلبومی از تصاویر گوناگون انواع ناهنجاری های گوشتی و استخوانی

تصاویر این البوم نمونه هایی از اصلاح انواع ناهنجاری های را نشان میدهد. خوانندگان محترم اینک با توجه به کلیه مطالب ذکر شده میتوانند نوع ناهنجاری را در هر مورد را تمرین کنند.